Hoppa över navigering
 •   1

  Förvaltningsinformation

 • Att anta reviderade riktlinjer för Ragunda kommun gällande anslag till studieförbunden

  Bilagor

 • Att sälja fastigheten Höglunda 1:86 till ägarna av fastigheten Höglunda 1:88

  Bilagor

 • Att lämna detta som förslag till yttrande: Ragunda kommun saknar idag en egen plan/strategi för energi och klimatarbetet. Kommunen kommer dock under 2019 att ta fram en plan för att arbeta med sin egen koldioxidbudget. Det förslag till mål som nu föreligger för länet ser ut att vara väl genomarbetade. Det övergripande målet om ett fossilbränslefritt Jämtland år 2030 är en bra bas för de fyra delmålen. - Minst 10 % minskade utsläpp av växthusgaser per år under perioden 2020-2030. Målet verkar rimligt och kan användas i vår kommun som stöd för att ta fram en plan för att arbeta med den egna koldioxidbudgeten. Det behövs dock en bättre grund och en gemensam beskrivning av vad som ska ingå i underlag och beräkningen vid avstämningen mot målet. - Ökat upptag och lagring av koldioxid. Är en styrka och en väsentlig del av hur koldioxidbudgetens resultat ska beräknas. Frågor om hur vi hanterar koldioxidsänkor och hur upptaget ska göras bör utredas tillsammans med kommunen. - Jämtlands län fortsatt ledande exportör av förnybar energi i Sverige. Här har Ragunda kommun ett bra läge med sin stora andel producerad förnybar energi och ett stort ansvar att förvalta den förnybara energin som produceras inom kommunen. Nytillkommande förnybar energis koldioxideffekter på koldioxidbudgeten bör diskuteras. - 60 % energieffektivisering jämfört med 2005. Är ett bra mål som bör vara möjligt att uppnå inom föreslagen tidsperiod. De fokusområden som valt känns naturliga att arbeta med även för kommunen. Några synpunkter kan lämnas och det gäller b la område 1, fossilbränslefria transporter och arbetsmaskiner. Här anges arbetsmaskiner som ett huvudområde men beskrivning av vad arbetsmaskiner är bör finnas med. Är det snöskotrar och fyrhjulingar eller entreprenadmaskiner som avses! Målet är viktigt då framgår av koldioxidbudgeten att det är här de största minskningarna av utsläppen måste ske. För område två saknas ett resonemang eller kanske en aktör för hur vi på bästa sätt ska nå ut med en förändrad konsumtion, produktion och livsstil. Högskola och universitet besitter idag goda kunskaper och kan vara ett stöd för oss kommuner som ska ta budskapet ned till medborgarna och föreningarna. Område tre känns som en framgångsfaktor för länet som har mycket skogar men även övrig mark som bidrar med sina resurser och som kolsänka. Nyproducerad förnyelsebar energis positiv effekt på koldioxidbudgeten bör tas tillvara i den kommun där den produceras. För område fyra finns ett antal målkonflikter som särskilt drabbar Ragunda som kommun, då en stor del av de vattenkraftverk i Indalsälven som är byggda i Ragunda kommer att användas som reglerkraftverk. Detta kan leda till ökad lokal påverkan i närmiljö och även till ytterligare förluster i ekologisk potential. För att möta dessa frågor bör frågan om koldioxideffekt för nytillkommande förnyelsebar energi tas upp på agendan. Sammantaget så ser förslaget ut att passa Ragunda kommuns möjligheter att bidra till dessa mål på ett positivt sätt.

  Bilagor

 • 1. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar anslå 50 000 kronor ur 2019 års investeringsbudget för iordningställande av kuratorsrum och rektorsexpedition på Anders-Olofsskolan. 2. Samhällbyggnadsutskottet beslutar anslå 2 400 000 kronor ur 2019 års investeringsbudget för åtgärder vid Nipängen i Bispgården.

  Bilagor

 •   6

  Koppelhällans framtid

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.