Hoppa över navigering
 •   1

  Fastighetsinformation

 •   2

  Mottagning av biologiskt avfall Jämtlands län

 • Områden i Ragunda kommun där det är lämpligt att införa Grön Rutt är vissa villaområden i Stugun, Hammarstrand och Bispgården. Att sopbilen bara kör gatan i en riktning innebär förutom minskad miljöbelastning med minskat CO2-utsläpp som följd även en ökad trafiksäkerhet med halverad risk för eventuella olyckor. För att genomföra förändringen kommer goda exempel på hur andra kommuner infört Grön Rutt att beaktas. Informationskampanjer, praktiska lösningar mm. Bl.a. ska hushåll som direkt kommer att beröras få separat information i sin brevlåda om varför kommunen vill införa Grön Rutt och vilka fördelar det medför. Informationsmöten ska även hållas att på respektive ort. Ett samarbete mellan renhållningen och Postnord är att föredra eftersom Postnord i Ragunda kommun inte har infört Grön Rutt i tätorterna. Vid kontakt med Postnord i Ragunda kommun ställer de sig positiva till samarbetet. Inom en snar framtid ska det införas insamling av matavfall hos hushållen med ett extra kärl och fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI). Hur FNI kommer att genomföras i tänkta villaområden måste Grön Rutt ta hänsyn till.

  Bilagor

 • Fastighetsnära insamling av förpackningar För förpackningsavfall gäller producentansvar och det fulla ekonomiska ansvaret för insamling och borttransport ligger på Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Gäller fem olika fraktioner; metall – glas – kartong/well – plast – returpapper/tidningar. Fastighetsnära insamling (FNI) som ska börja gälla 1 jan 2021 och fullt ut 1 april 2025 innebär, att hushåll ska kunna sortera sitt förpackningsavfall vid den egna fastigheten. FTIAB ser gärna ett samarbete med kommunernas befintliga system för insamling av hushållssopor. Ragunda kommun och övriga sju kommuner i länet har avböjt det samarbetet eftersom det kräver helt ny logistik mot nuvarande. Det är FTIAB´s ansvar att tillhandahålla system för insamlingen, kärl, hämtning av insamlat material och efterföljande omhändertagande. Alternativa metoder är utplacering av ett kärl med flerfackssystem vid hushållens fastighet, eller fem sopkärl för de fem fraktionerna, anordna kvartersnära insamlingsställen eller en kombination av nuvarande system med återvinningsstationer (ÅVS). Eventuellt att någon fler ÅVS kan etableras i vissa områden genom FTIAB´s försorg. Samråd ska ske med FTIAB tillsammans med representanter från kommunen och berörda hur insamlingssystemet ska se ut i villaområden, fritidsområden mm. Ska nya insamlingsställen anordnas är det FTIAB som ska söka bygglov, kommunen ska vara behjälplig att hitta platser. För flerbostadshus ska hyresgäster kunna sortera förpackningar i anslutning till boendet. För flertalet hyreshus innebär det att nya sophus måste byggas för insamlingen. Bygglov söks av bostadsbolaget. FTIAB ska hålla elektroniska samråd med de samtliga 290 kommuner innan start. Fn håller de på att bygga upp portalen för dessa samråd. Naturvårdverket utkom sommaren 2019 med föreskrifter angående FNI som kommuner och FTIAB har att förhålla sig till. Innan alla förutsättningar är klara dels kommunens samråd med FTIAB och dels vilket insamlingssystem som kommer att erbjudas hushållen går det inte säga hur insamlingssystemet slutligen kommer att utformas. VAZ förordar dock att ett likartat system införs i hela länet. Insamling matavfall Insamling av matavfall ska vara infört senast 1 januari 2021. Kommunerna i Jämtland samarbetar med detta i VAZ´s regi där representanter från respektive kommuns renhållning och VA ingår. Länets kommuner har via VAZ anlitat en konsult att hjälpa till med hur insamling bör ske samt efterföljande omhändertagande av matavfallet. Uppdraget är indelat i tre steg. Steg 1, livscykelanalys / hållbar matavfallstransport Steg 2. kostnaderna för införande av insamling matavfallet. Steg 3, rötningsanläggningen Innan insamling kan påbörjas ska nya kärl för matavfall köpas in och köras ut till samtliga renhållningsabonnenter, en gemensam anläggning för rötning av matavfallet planeras att byggas centralt i länet, troligtvis i Östersund. Kostnad för inköp av kärl och andel i kostnad för rötningsanläggningen kommer att generera i nya renhållningstaxor. Ragunda kommun har entreprenadavtal med Lundstams Återvinning AB avseende insamling av hushållssopor som löper ut 2022-01-31. Övriga kommuner i länet har ungefär samma löptid på sina entreprenadavtal. Kommande entreprenadavtal för Ragunda kommun avseende insamling av hushållsavfall inklusive matavfall kan då börja 2022-02-01. Insamlingen ska då ske med en två-fackssopbil istf nuvarande enfacksbil då både matavfall och övriga hushållssopor hämtas samtidigt. Om en kommun inte klarar av tidsramen för införandet jan 2021 går det inte att ansöka om dispens hos Naturvårdsverket utan det räcker med att redovisa att arbete pågår. Den 19 september kommer anlitad konsult till VAZ´s möte för att avrapportera.

  Bilagor

 • För att erhålla full kostnadstäckning föreslås att grundavgiften höjs med ca 2,3 % och tömningsavgiften med ca 3,1 %. I nedanstående priser är moms inkluderad Grundavgifter (kr/år) AbonnentNy taxaGällande taxa Permanent boende i en- eller tvåfamiljshus samt flerbostadshus960 kr938 kr Fritidsboende622 kr608 kr Fritidsboende i gemensamhetsanläggning348 kr473 kr Företag, restauranger, affärer,vårdinrättningar etc484 kr473 kr Tömningsavgifter (kr/tömning) KärlstorlekNy taxaGällande taxa 190 lit84:00 81:50 240 lit104:60101:50 370 lit162:50157:00 660 lit292:50 283:00 Abonnenter utan eget sopkärl (kr/år) Gemensamhetsanläggning Kullsta fritidsområde441:50 604 Gemensamhetsanläggning; Sättsjön, Mörtsjön, Järsjön och Mjösjön 276:50 439 Butik i Ragunda kommuns hyresbestånd622:70 604 ÅVC för verksamheter (kr/avlämning) Ny taxa Gällande taxa Sorterat grovavfall för verksamheter500437:50

  Bilagor

 • Att kommunstyrelsen i enlighet med ABVA §9 och LAV SFS 2006:412, §21 anta dom nya riktlinjerna och därmed ställer krav på verksamheterna att dom ska följa vattentjänstlagen och ABVA utan inverkan från kommunen.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anslå totalt 40 miljoner kronor till att genomföra underhåll och investeringar i kommunens fastighetsbestånd. Anslaget ska gälla för en tid av fyra år med början 2019-06-01 till 2023-06-01, finansiering sker genom upptagande av lån. Kommunens fastighetsbestånd omfattar såväl förvaltningsfastigheter som hyresfastigheter, pengarna ska användas till de av dessa fastigheter som blir kvar efter nödvändig sanering av beståndet. Samtidigt med detta beslut rivs kommunfullmäktiges beslut 2018-11-08 Kf § 53 upp.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadsutskottet beslutar anslå 285 000 kronor ur 2019 års investeringsbudget för färdigställande av arbeten kring ventilationsbyte vid Björkhammars hälsocentral. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar anslå 330 000 kronor ur 2019 års investeringsbudget för färdigställande/målningsarbete i samband med takbyte vid Kullstaskolan.

  Bilagor

 •   9

  Bevakningslistan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.